TEST D'ORIENTACIÓ UNIVERSITARIA

1. INFORMACIÓ PRÈVIA

En compliment de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU informa que és titular del lloc web http://www.uaoceu.es. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, amb CIF G63095848 i domicili social a C/ BELLESGUARD 30 08022 BARCELONA, inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb número registral 1829. La direcció de correu electrònic de contacte amb l'entitat és: secretariageneral@ceu.es

2. OBJECTIU DE LA WEB

La present pàgina web té com a objectiu donar a conèixer els serveis oferts per FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, així com la reserva d'un espai entre l'alumne/ pare o tutor, i l'entitat, per poder-ne utilitzar els recursos. Tots els espais de la web estan habilitats per a la consulta i ús, el contingut del qual s'adapta a les activitats pròpies de la web per on navega.

L'Usuari es fa responsable de la lectura de les presents condicions d'ús, donant per satisfeta la seva acceptació si continua navegant i quedant obligat al seu compliment. Li recomanem que llegeixi detingudament els següents punts:

3. USUARI

3.1. Règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web, així com els espais habilitats per interactuar entre l'Usuari i l'entitat, com els blogs i xarxes socials, (d'ara endavant lloc web), de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU confereix la condició d'Usuari, i d'aquesta manera s'accepten, des de la navegació per tot el contingut web de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU proporciona una gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

3.2. Obligacions de l'Usuari

Els Usuaris estan obligats a utilitzar els continguts del lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a abstenir-se de:

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la web http://www.uaoceu.es, en qualsevol moment als Usuaris, el comportament dels quals no s'ajusti a allò establert a les condicions d'ús o, a qualsevol llei aplicable, navegació de la qual impliqui un risc per al lloc web o per als Usuaris, o bé sigui establert per ordre judicial.

Tanmateix, perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol ús indegut dels continguts presentats en la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

4. ENTITAT

4.1. Règim de responsabilitats de la web

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, dels seus serveis i continguts. Per això, no es fa càrrec pels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar per als Usuaris. To això sense perjudici d'allò previst a les presents condicions d'ús:

4.2. Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts del lloc web:

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic dels Usuaris o en els documents electrònics o fitxers emmagatzemats.

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU no garanteix la licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

Per tant, FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar per als Usuaris, per les possibles deficiències tècniques, de les alteracions en el servei causats per avaries de la xarxa elèctrica, de la xarxa de connexió de dades i/o del servidor.

5. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

5.1. Exclusió de garanties i responsabilitat pels serveis i continguts allotjats fora del lloc web:

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa, que es poguessin derivar per als Usuaris del contingut dels llocs web als quals l'Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web.

El lloc web posa o pot posar a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (tals com, entre altres, links, bànners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i eines de cerca al lloc web té com a únic objectiu facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació disponible a Internet.

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU no ofereix ni comercialitza per sí ni a través de tercers els productes i serveis disponibles en tals llocs enllaçats. Tanmateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que s'hi puguin accedir a través dels enllaços.

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU declara que en cap cas procedirà a examinar o efectuar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa, així com tampoc aprova, vigila ni fa propis els productes i serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent als referits llocs enllaçats. Els Usuaris, per tant, han d'extremar la prudència en la valoració i utilització dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent dels mateixos.

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que es puguin deure a:

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAR ABAT OLIBA CEU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als Usuaris del seu lloc web que es poguessin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'Usuari.

6. MODIFICACIONS

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web, tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

7. PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recavades, de manera que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU informa als Usuaris del seu lloc web que les dades personals recavades per l'entitat, a través dels formularis de les seves pàgines, seran introduïts a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Mentre l'Usuari no comuniqui el contrari a FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'Usuari es compromet a notificar a FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU qualsevol variació i que FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU té el consentiment per utilitzar-les amb la fi d'oferir la informació dels centres pels quals l'Usuari ha sol·licitat informació.

Tanmateix, FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSIDAD ABAT OLIBA CEU informa que respecte a les dades introduïdes als formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els que hauran d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recavades, de manera que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteracions, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tal i com estableix el Reial Decret 1720/2007.

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició seguint las indicacions que es descriuen a continuació.

En relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant la FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU, d'acord amb el títol III LOPD i del RDLOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

1.- Presentació d'un escrit dirigit a Secretaria General FUSP-CEU, direcció C/ Aracena nº 25 - 28023 Madrid o bé per correu electrònic a lopd@ceu.es.

2.- L'escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l'exercici haurà de complir els següents requisits legals:

3.- L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

8. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la web (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSIDAT ABAT OLIBA CEU. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-li aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d'allò dispost als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSTAT ABAT OLIBA CEU.

L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o a qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únic i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU.

9. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU es reserva, tanmateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per l'ús indegut del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'Usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació a la interpretació i aplicació d'aquestes condicions d'ús les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals de Barcelona capital.

 
ENRERE